UAB „ŠYPSENOS DIZAINAS“ PRIVATUMO POLITIKA

SĄVOKOS

 

ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

Atsakingas darbuotojas – Bendrovės darbuotojas, kuris pagal užimamas pareigas ir darbo pobūdį turi teisę vykdyti konkrečias su duomenų tvarkymu susijusias funkcijas.

Bendrovė / duomenų valdytojas – UAB „Šypsenos dizainas“ (toliau – Pilėnė klinika), įmonės kodas 303543883, adresas Papilėnų g. 2-13, el. p. info@pilene.lt.

BDAR / Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

Duomenų subjektas – Bendrovės darbuotojas, klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.
Duomenų tvarkymas reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamus su asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas.

Duomenų tvarkytojas – juridinis asmuo, kuris Bendrovės vardu tvarko asmens duomenis.
ERĮ – Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.
Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR ir ADTAĮ vartojamas sąvokas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka UAB „Šypsenos dizainas“ (Bendrovė) teikdama odontologijos paslaugas ir aptarnaudama asmenis jiems kreipiantis telefonu ir (ar) per interneto svetainę www.pilene.lt.
Į Jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Visus asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, ADTAĮ, ERĮ ir kitų įstatymų, reglamentuojančių pacientų teises, bei teisės aktų nuostatomis ir neperduodame jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Bendrovė visada elgiasi laikydamasi gerosios veiklos praktikos ir užtikrina, kad Jūsų privatumui nekils pavojus.

Šioje Privatumo politikoje aprašoma, kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai kreipiatės į Bendrovę.

Šioje Privatumo politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie duomenų apsaugą, ypač – apie Jums Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu užtikrinamas duomenų subjekto teises.

Ši Privatumo politika papildo Bendrovės sudarytą sveikatos paslaugų teikimo sutartį su pacientu. Esant asmens duomenų apsaugos nuostatų neatitikimams tarp sutarties ir Privatumo politikos, taikomos sutarties nuostatos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR KITA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU

Odontologijos paslaugų teikimas
Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a, b ir c p., 9 str. 2 d. a, b ir h p.

Duomenų subjektų kategorijos: asmenys, kuriems teikiamos ar buvo teiktos Bendrovės paslaugos.

Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas), gyv. adresas, gimimo data, specialių kategorijų duomenys (suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai ir kt.), asmens, kuriam teikiama bet kokia informacija apie paciento gydymo eigą ir gydymo rezultatus, vardas, pavardė, ryšys su pacientu.

Saugojimo terminas: asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

Duomenų tvarkymas: asmens duomenis gali tvarkyti tik atsakingi Bendrovės darbuotojai, gydytojai odontologai ir asistentai, o prieiga prie šių duomenų griežtai ribojama.

Duomenų gavėjų kategorijos: duomenys teikiami tik tiems duomenų gavėjams, kuriems įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę šiuos duomenis gauti ar pareigą jiems teikti (advokatai, antstoliai, mokesčių inspekcija ir pan.), asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. Taip pat asmens duomenys gali būti teikiami duomenų subjekto pageidavimu / sutikimu konkretiems duomenų gavėjams.

Vaizdo stebėjimas asmenų ir turto apsaugos tikslu

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. c ir f p.

Duomenų subjektų kategorijos: asmenys, patenkantys į vaizdo stebėjimo lauką.

Tvarkomi asmens duomenys: vaizdo duomenys.

Saugojimo terminas: 14 kalendorinių dienų.

Duomenų tvarkymas: vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės patalpose (registratūroje ir kabinetuose), taip pat stebimas įėjimas į patalpas. Asmens duomenis gali naudoti tik atsakingi darbuotojai, prieiga prie vaizdo duomenų griežtai ribojama.

Duomenų gavėjų kategorijos: duomenys niekam neteikiami, išskyrus, tuos duomenų gavėjus, kuriems įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę šiuos duomenis gauti ar pareigą jiems teikti (teisėsaugos institucijoms, draudimo bendrovėms ar pan.), asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

Slapukų tvarkymas interneto svetainėje

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a p.

Duomenų subjektų kategorijos: asmenys, naršantys Bendrovės interneto svetainėje.

Tvarkomi asmens duomenys: kai prisijungiate prie interneto svetainės tvarkome IP adresą, tinklo (jūsų įrenginio naudojamą naršyklę), vietos duomenis ir kt.

Duomenų tvarkymas: asmens duomenis gali tvarkyti tik paslaugų teikėjo atsakingi darbuotojai, o prieiga prie duomenų griežtai ribojama.

Duomenų gavėjų kategorijos: duomenys niekam neteikiami, asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurias mūsų Platforma nori patalpinti Jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose, tokiuose kaip planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai. Jei Jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, Jūsų naršyklė tekstą prideda mažos rinkmenos pavidalu.

Dauguma bendrovės naudojamų slapukų yra būtini interneto svetainės veikimui ir yra techniniai. Dauguma slapukų iš Jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai (sesijos slapukai). Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad pateiktume reikalingą informaciją interneto svetainėje.

Slapukų pranešime/sutikime jums pateikiama informacija apie tai, kad naudojame slapukus. Sutikdami su slapukais, patvirtinate, kad esate informuotas apie juos.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Techniniai svetainės slapukai – reikalingi normaiam svetainės veikimui

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas

Cookie_agree
Slapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos sutikimui realizuoti Sutinkant su nuostatomis 1 diena

_atuvc

Naudojamas AddThis socialinių tinklų įskiepio, leidžiančio dalinti svetainės turinį socialiniuose tinkluose

 

Įėjimo į puslapį metu


1 metai
_atuvs
Naudojamas AddThis socialinių tinklų įskiepio, leidžiančio dalinti svetainės turinį socialiniuose tinkluose
Įėjimo į puslapį metu 1 diena
Atsitiktinių skaičių ir raidžių seka sugeneruotas unikalus raktas
Naudojamas saugoti naršymo sesijos raktą
Įėjimo į puslapį metu
Iki interneto svetainės lango uždarymo
joomsef_lang
Naudojamas nustatyti kalbą svetainėje

Pirmo įėjimo į puslapį metu
3 metai
joomla_user_state Naudojamas patikrinimui, ar vartotojas yra prisijungęs prie svetainės vartotojų aplinkos
Po prisijungimo į vartotojų aplinką

Iki interneto svetainės lango uždarymo

 


Statistikos slapukai

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją
Pirmo įėjimo į puslapį metu
2 metai

IDE
Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną Google DoubleClick tinkle ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse Įėjimo į puslapį metu 2 metai
_gat Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
c_user Naudojamas saugoti Facebook paskyros raktą Įėjimo į puslapį metu
Iki interneto svetainės lango uždarymo
Fr
Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant statistinę informaciją bei naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti Facebook tinkle

Įėjimo į puslapį metu
90 dienų
_utma
Naudojamas Google Analytics įskiepio atskirti naudotojus ir sesijas

Pirmo įėjimo į puslapį metu
2 metai
_utmz Saugo informaciją apie šaltinį arba kampaniją, nurodančią, kaip buvo pasiekta svetainė Pirmo įėjimo į puslapį metu
6 mėnesiai


Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą galite rasti čia:
„Internet Explorer“ naršyklė;
„Google Chrome“ naršyklė;
„Mozilla Firefox“ naršyklė.
Asmenų aptarnavimas (per Pilėnė klinikos svetainę ar Facebook paskyrą)

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a p., 9 str. 2 d. a p.

Duomenų subjektų kategorijos: asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę.

Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas) ir kiti duomenys, kuriuos fizinis asmuo pats pageidauja pateikti Bendrovei kreipdamasis per interneto svetainę www.pilene.lt, arba vardas, pavardė kreipiantis per facebook.com.

Saugojimo terminas: duomenys trinami kai išnagrinėjamas asmens kreipimąsis į Bendrovę.

Duomenų tvarkymas: asmens duomenis gali naudoti tik atsakingi darbuotojai.

Duomenų gavėjų kategorijos: duomenys niekam neteikiami.

Personalo valdymas:

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a, b ir c p., 9 str. 2 d. a, b ir h p.

Tvarkomi asmens duomenys ir duomenų subjektų kategorijos:

 • pretendentų užimti pareigas asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens nuotrauka, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, adresas, išsilavinimas, informacija apie darbą kitose darbovietėse, kiti duomenys, kuriuos asmuo pateikia savo gyvenimo aprašyme.
 • buvusių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas) ir kiti duomenys, kuriuos fizinis asmuo pats pateikė Bendrovei.
 • darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas) ir kiti duomenys, kuriuos fizinis asmuo pats pageidauja pateikti Bendrovei.

Saugojimo terminas: asmens duomenys saugomi teisės aktuose nustatytais terminais, išskyrus pretendentų atrankos vykdymo tikslais tvarkomus asmens duomenis, nereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami 3 mėnesiai po atrankos į laisvą darbo vietą procedūros pabaigos.

Duomenų tvarkymas ir saugumas: asmens duomenis gali naudoti tik atsakingi darbuotojai.

Duomenų gavėjų kategorijos: valstybės institucijos (pvz., mokesčių inspekcija, valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a, b ir c p., 9 str. 2 d. a, b ir h p.

Tvarkomi asmens duomenys: atsiskaitymų, mokėjimų duomenys, bet kokia kita informacija, nurodoma mokėjimo pavedime.

Duomenų subjektų kategorijos: Asmenys, kurie atlieka mokėjimo pavedimus Bendrovei arba kuriems Bendrovė atlieka mokėjimo pavedimus.

Saugojimo terminas: po 10 metų po mokėjimo pavedimo.

Duomenų tvarkymas: asmens duomenimis gali naudotis tik atsakingi darbuotojai, įgalioti tvarkyti buhalterinę apskaitą.

Duomenų gavėjų kategorijos: duomenys teikiami tik tiems duomenų gavėjams, kuriems įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę šiuos duomenis gauti (advokatai, antstoliai, mokesčių inspekcija ir pan.), asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Bendrovė, vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus. Duomenų subtvarkytojai negali būti pasitelkti be Bendrovės sutikimo.

Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytojus tik tais atvejais, kai tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmų negali atlikti pati, t.y.:

 • pacientų registravimo programos ir kitų Bendrovės kompiuterinių programų priežiūros paslaugos;
 • vaizdo stebėjimo paslaugos;
 • buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos;
 • dantų technikų paslaugos.

Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų Bendrovės vardu bei tik pagal Bendrovės nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Tam tikromis aplinkybėmis Bendrovės išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartis, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis būtų bent jau lygiavertis tam, kurį užtikrina Bendrovė bei reikalauja taikomi teisės aktai. Visi Bendrovės vardu tvarkomi duomenys išlieka Bendrovės kontrolėje. Nuolatos stebima atitiktis Bendrovės nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektų teises Bendrovė įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Bendrovė gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jums Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina duomenų subjekto teises. Bet kuriuo metu, Bendrovei tinkamai įsitikinus Jūsų tapatybe, turite teisę:

 • būti informuotas apie duomenų tvarkymą

Bendrovė Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje asmens duomenų apsaugos politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

 • susipažinti su tvarkomais duomenimis

Bendrovė Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Bendrovė pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

 • reikalauti ištaisyti duomenis

Duomenų subjektas turi teisę Bendrovės reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

 • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

 • apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtus kriterijus, pavyzdžiui, Bendrovei nebereikia Jūsų asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant apginti teisinius reikalavimus; Jūs ginčijate duomenų tikslumą laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą ir pan.

 • į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Bendrove pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Bendrovė nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 • nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Bendrovės teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Bendrovė duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

 • Pastebėtina, kad Bendrovė šiuo metu netaiko automatizuoto sprendimų priėmimo.

Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis į Bendrovę žemiau nurodytais kontaktais. Nepaisant bet kokių kitų teisių gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI

Bendrovė apie asmens duomenų saugumo pažeidimą visuomet praneš Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, išskyrus, kai toks pažeidimas nekels pavojų asmenų teisėms ir laisvėms. Jei dėl pažeidimo pobūdžio ir rizikos rimtumo kiltų didelė grėsmė fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė apie pažeidimą privalo pranešti ir Jums, kaip duomenų subjektui. Apie pažeidimus teikiami pranešimai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba (siunčiant pranešimą el. paštu, SMS, paštu ar pan.) turėtų būti pateikiama:

 • pažeidimo pobūdžio aprašymas;
 • tikėtinų pažeidimo pasekmių aprašymas;
 • priemonių, kurių ėmėsi Bendrovė, kad būtų pašalintas pažeidimas, aprašymas;
 • kita informacija, kuri Bendrovės manymu turėtų būti pateikta duomenų subjektui.

Jei pranešimo pateikimas pareikalautų neproporcingai daug pastangų, vietoj to apie įvykusį pažeidimą Bendrovė paskelbs viešai savo interneto svetainėje.

Bendrovė esant pažeidimui pranešimo duomenų subjektui neteiks, jeigu: buvo įgyvendintos tinkamos apsaugos priemones asmens duomenims, kuriems pažeidimas turėjo poveikio; iš karto po pažeidimo, Bendrovė ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms; tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų susisiekti su asmenimis. Tokiu atveju apie pažeidimą paskelbiama viešai.

DUOMENŲ SAUGUMAS

Bendrovė itin atsargiai saugo Jūsų asmens duomenis naudodama tinkamas duomenų apsaugos priemones. Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, „ugniasienių“ ir antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą, įgūdžių užtikrinimą organizuojant su asmens duomenų tvarkymu susijusio personalo mokymus, o taip pat atliekant duomenų tvarkytojų vertinimą bei atranką. Popieriniai dokumentai yra patalpose, kuriose yra įvesta signalizacija, pritaikytos kitos saugumo priemonės. Asmenys, dirbantys su asmens duomenimis, yra saistomi konfidencialumo pareigų nustatytų teisės aktuose, duomenų valdytojo vidaus norminiuose aktuose ir (arba) konfidencialumo susitarimų.. Bendrovė nuolat atnaujina savo vidaus praktiką.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika yra ir Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašai.

Savo veiklą Bendrovė vysto ir gerina nuolat, todėl Bendrovė turi teisę pakeisti šią duomenų apsaugos politiką bet kuriuo metu, vadovaujantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais. Visi pakeitimai nedelsiant publikuojami Bendrovės interneto svetainėje.

Ši Privatumo politika peržiūrima periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per du metus.

____________________

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas

Techniniai svetainės slapukai - reikalingi normaliam svetainės veikimui
Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
cookie_agreeSlapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti.Sutinkant su nuostatomis1 diena
__atuvcNaudojamas AddThis socialinių tinklų įskiepio, leidžiančio dalinti svetainės turinį socialiniuose tinkluose.Įėjimo į puslapį metu1 metai
__atuvsNaudojamas AddThis socialinių tinklų įskiepio, leidžiančio dalinti svetainės turinį socialiniuose tinkluose.Įėjimo į puslapį metu1 diena
Atsitiktinių skaičių ir raidžių seka sugeneruotas unikalus raktasNaudojamas saugoti naršymo sesijos raktą.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
joomla_user_stateNaudojamas patikrinimui, ar vartotojas yra prisijungęs prie svetainės vartotojų aplinkos.Po prisijungimo į vartotojų aplinkąIki interneto svetainės lango uždarymo
joomsef_langNaudojamas nustatyti kalbą svetainėjePirmo įėjimo į puslapį metu3 metai
Statistikos slapukai
Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo įėjimo į puslapį metu2 metai
IDESlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną Google DoubleClick tinkle ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.Įėjimo į puslapį metu 2 metai
_gatSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metu10 minučių
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
c_userNaudojamas saugoti Facebook paskyros raktą.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
frSlapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti Facebook tinkle.Įėjimo į puslapį metu90 dienų
__utmaNaudojamas Goole Analytics įskiepio atskirti naudotojus ir sesijasPirmo įėjimo į puslapį metu2 metai
__utmzSaugo informaciją apie šaltinį arba kampaniją, nurodančią, kaip buvo pasiekta svetainė.Pirmo įėjimo į puslapį metu6 mėnesiai