Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Šypsenos dizainas“ klinikos “Pilėnė” valdomo tinklapio pilėnė.lt (toliau – Interneto svetainė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.

1.2. Tinklapį kaip interneto svetainės teikėja administruoja UAB „Šypsenos dizainas“, buveinės adresas:  Papilėnų g. 2-13. Vilnius, juridinio asmens kodas 303543883, PVM mokėtojo kodas LT100010490513 (toliau – Teikėjas).

1.3. Su Teikėju privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti el. paštu.

1.4. Naudotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto svetainės paslaugomis.

1.5. Klientu šioje Politikoje laikomas bet kuris Naudotojas, užpildęs registracijos formą.

1.6. Naudotojas neturi naudotis Interneto svetainės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.

1.7. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.8. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Interneto svetaine naudojasi pažeisdamas šią Politiką, bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.

1.9. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

1.9.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

1.9.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.9.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.9.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

1.9.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

1.9.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.10. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

1.11. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Nurodydamas savo asmens duomenis, Naudotojas sutinka, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Pateikdamas savo asmens duomenis, Naudotojas kartu suteikia Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Naudotojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.3. Naudotojas yra atsakingas, kad Teikėjui pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia Naudotojo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Teikėją. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

3.1. Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, Klientams teikia odontologines paslaugas. Atitinkamai, Teikėjas tvarko Klientų duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį – suteikti galimybę Klientui užsiregistruoti vizitui pas gydytoją ir/ar sudaryti gydymo planą, o toliau duomenis tvarko paslaugų teikimo tikslais.

3.2. Atsižvelgiant į tai, Teikėjas tvarko tokius Klientų asmens duomenis:

3.2.1. Būtina informacija: vardas ir pavardė, telefono;

3.2.2. Kitą informaciją, kurią savanoriškai gali pateikti Klientas: asmens kodas, el. paštas, gyvenamosios vietos adresas ir duomenys apie sveikatos būklę.

3.3. Aukščiau nurodytus Klientų duomenis Teikėjas gali perduoti tretiesiems asmenims tik kai tokia teisė ir/ar pareiga jam yra nustatyta įstatymu.

4. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

4.1. Teikėjas sutikimą davusių Vartotojų atžvilgiu vykdo tiesioginę rinkodarą. Atitinkamai, teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu pagal BDAR 6 str. 1 d. a) punktą yra Vartotojų duotas sutikimas.

4.2. Naudotojas, norėdamas gauti Teikėjo pranešimus ar kitus Naudotojui naudingus pasiūlymus, pildydamas anketą turi galimybę pažymėti savo sutikimą, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Taip pat Naudotojas gali sutikti įvesdamas į naujienlaiškio prenumeratai skirtą laukelį. Naudotojui nedavus sutikimo, Teikėjas nenaudos Naudotojo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Naudotojui reklaminių ar informacinių pranešimų.

4.3. Atsižvelgiant į tai, tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu Teikėjas tvarko tokias Klientų Duomenų grupes:

1.1.1. Vardas;

1.1.2. Pavardė;

1.1.3. El. pašto adresas;

1.1.4. Telefono numeris.

4.4. Duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, Teikėjo nėra teikiami tretiesiems asmenims.

5. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

5.1. Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojo asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Teikėjas neperduos Naudotojų asmens duomenų į trečiąsias šalis.

5.3. Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

5.4. Interneto svetainėje Kliento pateikti asmens duomenys registracijos bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais bus sunaikinti praėjus 15 metų nuo tada, kai pacientas nustojo lankytis įstaigoje (remiantis LR SAM 1999-11- 29 įsakymu Nr. 515).

5.5. Naudotojo pateikti duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Naudotojo apsilankymo Duomenų valdytojo klinikoje dienos.

6. Duomenų subjektų teisės

6.1. Naudotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Teikėjui, susipažinti su Teikėjo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

6.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6.3. Jei Naudotojas pageidauja pareikšti skundą dėl to, kaip Teikėjas elgiasi su jo asmens duomenimis, Naudotojas gali susisiekti su Teikėju 1.4. punkte nurodytais kontaktais ir šis ištirs tą klausimą.

Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

7.3. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

7.4. Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

7.5. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

7.6. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas

Techniniai svetainės slapukai - reikalingi normaliam svetainės veikimui
Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
cookie_agreeSlapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti.Sutinkant su nuostatomis1 diena
__atuvcNaudojamas AddThis socialinių tinklų įskiepio, leidžiančio dalinti svetainės turinį socialiniuose tinkluose.Įėjimo į puslapį metu1 metai
__atuvsNaudojamas AddThis socialinių tinklų įskiepio, leidžiančio dalinti svetainės turinį socialiniuose tinkluose.Įėjimo į puslapį metu1 diena
Atsitiktinių skaičių ir raidžių seka sugeneruotas unikalus raktasNaudojamas saugoti naršymo sesijos raktą.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
joomla_user_stateNaudojamas patikrinimui, ar vartotojas yra prisijungęs prie svetainės vartotojų aplinkos.Po prisijungimo į vartotojų aplinkąIki interneto svetainės lango uždarymo
joomsef_langNaudojamas nustatyti kalbą svetainėjePirmo įėjimo į puslapį metu3 metai
Statistikos slapukai
Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo įėjimo į puslapį metu2 metai
IDESlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną Google DoubleClick tinkle ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.Įėjimo į puslapį metu 2 metai
_gatSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metu10 minučių
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
c_userNaudojamas saugoti Facebook paskyros raktą.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
frSlapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti Facebook tinkle.Įėjimo į puslapį metu90 dienų
__utmaNaudojamas Goole Analytics įskiepio atskirti naudotojus ir sesijasPirmo įėjimo į puslapį metu2 metai
__utmzSaugo informaciją apie šaltinį arba kampaniją, nurodančią, kaip buvo pasiekta svetainė.Pirmo įėjimo į puslapį metu6 mėnesiai

Norėdami pasitikrinti, kokius duomenis susijusius su Jūsų el. paštu esame sukaupę ir naudojame rinkodaros tikslais - spauskite čia.